Code nhận dạng Gap lên và Gap xuống

Code nhận dạng Gap lên và Gap xuống trên AmiBroker được sáng tạo bởi Mr. Nguyễn Thành Đông - Founder FinaHoldings, giảng viên FinaEdu.

Mô tả:

  1. Xuất hiện mũi tên báo lên xuống theo Gap
  2. Vẽ 2 đường song song tương ứng với khoảng trống của Gap
  3. Ghi giá vào cuối 2 đường này

Code:

  1. Sử dụng ValueWhen để xác định vùng vẽ đường thẳng song song
  2. Sử dụng vòng lặp để ghi giá trị lên

Code bên dưới hình ảnh:

 

'=====================

Title =

EncodeColor(colorBlue) + "Lap trinh: Nguyen Thanh Dong";

//Gap len

day0 = Low;

dinh1 = Ref(High,-1);

gaplen = day0 > dinh1;

//Gap xuong

dinh0 = High;

day1 = Ref(Low,-1);

gapxuong = dinh0 < day1;

gap = gaplen OR gapxuong;

socaynen = Param("Do dai",2,1,100);

doanhienthi = BarsSince(gap) <= socaynen;

duongtren = IIf(doanhienthi,ValueWhen(gap,IIf(gaplen,Low,IIf(gapxuong,Ref(Low,-1),Null)),1),Null);

duongduoi = IIf(doanhienthi,ValueWhen(gap,IIf(gapxuong,High,IIf(gaplen,Ref(High,-1),Null)),1),Null);

Plot(duongtren,"",colorOrange,styleStaircase);

Plot(duongduoi,"",colorOrange,styleStaircase);

PlotShapes(gaplen * shapeUpArrow , colorGreen, 0 , Ref(Low,-1));

PlotShapes(gapxuong * shapeDownArrow , colorRed, 0 , Ref(High,-1));

Plot(Close,"",IIf(Close>Open,colorLightBlue,colorGold),styleCandle + styleNoTitle);

//Text

SetBarsRequired(sbrAll,sbrAll);

for(i=0;i<BarCount;i++)

{

if(gap[i])

{

PlotText(NumToStr(duongtren[i],1.1),i+socaynen+1,duongtren[i],colorOrange);

PlotText(NumToStr(duongduoi[i],1.1),i+socaynen+1,duongduoi[i],colorOrange);

}}

'=====================

Xem thêm