Code vẽ MACD phân kỳ trên giá

Code vẽ MACD phân kỳ trên giá được sáng tạo bởi Mr. Nguyễn Thành Đông, Founder FinaHoldings và là giảng viên tại FinaEdu.

Mô tả:

  1. Phân kỳ thuận và nghịch giữa MACD và giá
  2. Phân kỳ đỉnh dùng đường line đỏ, phân kỳ đáy dùng đường line xanh

Code (Bên dưới hình ảnh) 

'===================

Title =

EncodeColor(colorBlue) + "Lap trinh: Nguyen Thanh Dong" + "\n" +

EncodeColor(colorBlue) + "Do thi Phan ky voi MACD";

Plot(Close,"Bieu do nen + Phan ky MACD",IIf(Close>Open,colorBlueGrey,colorGold),styleCandle);

x = Cum(1);

sophien = Param("So phien",20,1,200);

caonhat1 = Ref(HHV(High,sophien),-1);

caonhat20 = Ref(HHV(High,sophien),sophien);

dinhcao = High >= caonhat20 AND High > caonhat1;

gia_dinh1 = ValueWhen(dinhcao,High,1);

x1 = ValueWhen(dinhcao,x,1);

gia_dinh2 = ValueWhen(dinhcao,High,0);

x2 = ValueWhen(dinhcao,x,0);

duongMACD = MACD(12,26);

MACD_dinh1 = ValueWhen(dinhcao,duongMACD,1);

MACD_dinh2 = ValueWhen(dinhcao,duongMACD,0);

phanky_dinh = (gia_dinh1 < gia_dinh2 AND MACD_dinh1 > MACD_dinh2)

OR (gia_dinh1 > gia_dinh2 AND MACD_dinh1 < MACD_dinh2);

duongphankytren = IIf(phanky_dinh , (gia_dinh2 - gia_dinh1)/(x2 - x1) * (x - x1) + gia_dinh1, Null);

Plot(duongphankytren,"",colorRed,styleDots + styleNoLine);

 

thapnhat1 = Ref(LLV(Low,sophien),-1);

thapnhat20 = Ref(LLV(Low,sophien),sophien);

daythap = Low <= thapnhat20 AND Low < thapnhat1;

gia_day1 = ValueWhen(daythap,Low,1);

x1 = ValueWhen(daythap,x,1);

gia_day2 = ValueWhen(daythap,Low,0);

x2 = ValueWhen(daythap,x,0);

duongMACD = MACD(12,26);

MACD_day1 = ValueWhen(daythap,duongMACD,1);

MACD_day2 = ValueWhen(daythap,duongMACD,0);

phanky_day = (gia_day1 < gia_day2 AND MACD_day1 > MACD_day2)

OR (gia_day1 > gia_day2 AND MACD_day1 < MACD_day2);

duongphankyduoi = IIf(phanky_day , (gia_day2 - gia_day1)/(x2 - x1) * (x - x1) + gia_day1, Null);

Plot(duongphankyduoi,"",colorBlue,styleDots + styleNoLine);

'============================

Xem thêm